Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

O Naturi 2000Natura 2000 v SlovenijiSpremljanje stanja / monitoring

Spremljanje stanja / monitoring

Izvajanje monitoringa za spremljanje stanja ohranjenosti vrst državam članicam nalaga 11. člen Direktive o habitatih  ter 4. in 12. člen Direktive o pticah,  o rezultatih pa morajo poročati v rednih intervalih. Monitoring ureja tudi 108. člen Zakona o ohranjanju narave.

Z izvajanjem monitoringa se nadalje poveča obseg podatkov, ki so podlaga za oceno vplivov na naravo v okviru presoje sprejemljivosti planov in zbrani podatki v določenih primerih že omogočajo izbor variant.

Doslej so bile na podlagi naročila Ministrstva za okolje in prostor  ter Agencije RS za okolje izdelane naslednje naloge:

 

Sesalci


Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Tretje delno poročilo – poročilo za sezono 2017/2018. Povzetek. Summary. Priloga. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2019.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020.Drugo delno poročilo – poročilo za sezono 2017/2018. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2018.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Prvo delno poročilo. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2017.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017 (Končno poročilo projekta - 1. del, 2. del, Povzetek, Summary), Zavod za gozdove Slovenije,  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana,  2017.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017 (Poročilo o izvedbi 1. faze projekta),  Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2016.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016 (Končno poročilo projekta 1. del, 2. del, Povzetek, Summary),  Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2016.

Analiza medvedov odvzetih iz narave in genetsko-molekularne raziskave populacije medveda v Sloveniji, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, november 2008 povzetek, I. del, II. del

Analiza odvzetih rjavih medvedov iz narave v Sloveniji v obdobju 2003 – 2006 na podlagi starosti, določene s pomočjo brušenja zob - končno poročilo,  Klemen Jerina in Miha Adamič, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – tretje delno poročilo. Primož Presetnik, Aja Zamolo, David Lenarčič in Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – drugo delno poročilo. Primož Presetnik, Aja Zamolo in Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020 (Prvo delno poročilo). Presetnik, Primož, Ali Šalamun, Aja Zamolo & Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – končno poročilo, 1. del, 2. del). Primož Presetnik, Aja Zamolo, Ali Šalamun, Vesna Grobelnik in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – drugo delno poročilo. Primož Presetnik, Ali Šalamun in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, februar 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – prvo delno poročilo. Primož Presetnik, Ali Šalamun in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 - končno poročilo, Primož Presetnik idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 (prvo delno poročilo), Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Tea Knapič, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2014.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2013 (končno poročilo), Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2013.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2012 (končno poročilo). Primož Presetnik, Tea Knapič, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2012.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (končno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (drugo delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.  

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, David Stanković, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2010

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Zaključno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009 (pdf, 1661 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Četrto delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009 (pdf, 1728 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Tretje delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Tomaž Miklavčič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009 (pdf, 1212 KB) 

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Drugo delno poročilo). Primož Presetnik, Maja Zagmajster, Monika Podgorelec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2008 (pdf, 3637 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Maja Zagmajster, Monika Podgorelec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2008 (pdf, 1084 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Zaključno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2007 (pdf, 7463 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Vesna Grobelnik, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2006 (pdf, 1680 KB)

Monitoring stanja populacij netopirjev na gradu Rihenberk s poskusom zagotovitve nadomestnega zatočišča, Primož Presetnik, CKFF, 2005 (pdf, 5546 KB)

Monitoring delfinov v slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013-2018 (končno poročilo), Morigenos, 2019 (pdf)

Podatki za medveda, volka in risa so tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor Velike zveri.

 

Ptiči

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - poročilo za leto 2018, DOPPS, Ljubljana.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016–2018, DOPPS, Ljubljana, 2018

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2017, DOPPS, Ljubljana.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2017, poročilo, DOPPS, 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v letu 2016, poročilo, DOPPS, 2016.
 
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2016, DOPPS, Ljubljana.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2015 - Poročilo, Popisni protokol za velikega škurha, DOPPS, 2015.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2015. Poročilo. Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2015.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2015, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2015.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2014, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2014.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2014 - 1. del, 2. del. Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2014.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2013: poročilo, priloge 1-7, prilogi 8-9.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013 - 1. del, 2. del, 3. del, 4. del. Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2013.

Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom, Damijan Denac in Luka Božič, DOPPS, 2012 - 1. del, 2. del.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Primož Kmecl idr., DOPPS, 2012: poročilopriloge 1-3, priloge 4-6prilogi 7-8.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (FBI) za 2010 in za 2011, Primož Kmecl, DOPPS, december 2011: poročilo, priloge

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2011, Luka Božič, DOPPS, 2011

Monitoring populacij izbranih vrst ptic : Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011 (Končno poročilo - 1. del, 2. del, 3. del). Denac, K., T. Mihelič, D. Denac, L. Božič, P. Kmecl & D. Bordjan, DOPPS, Ljubljana, 2011. 

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: Popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010 (Delno poročilo - dopolnjena verzija), K. Denac, L. Božič, B. Rubinić, D. Denac, T. Mihelič, P. Kmecl, D. Bordjan. DOPPS, Ljubljana, september 2010

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (FBI) 2007-2010, DOPPS, 2010 (predstavitev)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2010, Luka Božič, DOPPS, 2010 (pdf, 944 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009, DOPPS, 2009 (pdf, 1293 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Rezultati popisov s spomladanski sezoni 2009 - dopolnitev, DOPPS, 2009 (pdf, 661 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic 2009 - Končno poročilo, DOPPS, 2009 (pdf, 799 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, drugo vmesno poročilo - Rezultati Zimskega štetja vodnih ptic 2009, rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008, DOPPS, 2009

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Jernej Figelj idr., DOPPS, 2009.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic 2008 - vmesno poročilo, Borut Rubinić idr, DOPPS, 2008

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2002-2008 - končno poročilo, DOPPS, 2008

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2002-2008 - končno poročilo-dodatek, DOPPS, 2008

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2008 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Luka Božič idr., DOPPS, 2008.

Poročilo monitoringa izbranih vrst ptic na posebnih območjih varstva (SPA): končno poročilo - rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007, DOPPS, 2007 (pdf, 588 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: končno poročilo - rezultati popisa beloglavega jastreba jeseni 2006 in januarskega štetja vodnih ptic (IWC) 2007, DOPPS, 2007 (pdf, 4697 KB)

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Luka Božič idr., DOPPS, 2007. Priloga.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: vmesno poročilo - rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2006, DOPPS, 2006 (pdf, 319 KB)

Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje, Katarina Denac, Jernej Figelj, Tomaž Mihelič, DOPPS, 2006

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: končno poročilo 2005, DOPPS, 2005 (pdf, 1073 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: vmesno poročilo - rezultati popisov v sezoni 2005, DOPPS, 2005 (pdf, 328 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, tretje vmesno poročilo - Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) 2005, DOPPS, 2005 (pdf, 310 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, tretje vmesno poročilo - Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) 2005 / Priloga 1, DOPPS, 2005 (pdf, 199 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, drugo vmesno poročilo - Rezultati popisov v sezoni 2004, DOPPS, 2004 (pdf, 386 KB)

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, prvo vmesno poročilo - Popisni protokoli, DOPPS, 2004 (pdf, 1172 KB)

 

Ribe in piškurji

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Bolen (Aspius aspius), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 45 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Pezdirk (Rhodeus amarus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 79 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Sabljarka (Pelecus cultratus), Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 22 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Smrkež (Gymnocephalus schraetser), Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 22 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Donavski potočni piškur 1. del, 2. del, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 107 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Navadna nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 84 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Velika nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 65 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Upiravec, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 39 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Zlata nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 59 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pegunica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 26 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Kesslerjev globoček, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 30 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Beloplavuti globoček, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 34 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Zvezdogled, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 41 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Činklja, Barbara Bric, Kaja Pliberšek,  Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 36 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Čep, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 27 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pohra, Kaja Pliberšek, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 49 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Mazenica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 29 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorski blistavec, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 77 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grbasti okun, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 26 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Velika senčica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 65 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorska belica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 31 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - solinarka (Aphanius fasciatus), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015  (pdf, 53 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - kapelj (Jadransko povodje), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 73 strani)
 
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska podust (Protochondrostoma genei), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 38 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Solinarka, Nastja Pajk, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 36 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Soška postrv, Nastja Pajk, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 56 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grba, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013 (pdf, 34 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorska nežica, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013 (pdf, 21 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - grba, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - laški potočni piškur, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - pohra (jadransko povodje), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska nežica, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grbasti okun, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 17 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Sabljevec, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 16 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pezdirk, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 36 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Smrkež, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 16 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Platnica, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 26 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Kesslerjev globoček, Kaja Pliberšek et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 25 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Poročilo v letu 2011, Maša Čarf et al., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2011 (pdf, 80 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Poročilo v letu 2010, Kaja Pliberšek et al, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2010 (pdf, 56 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Poročilo v letu 2009, Kaja Pliberšek, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2009 (pdf, 109 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Poročilo v letu 2008 1. del, 2. del, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2008 (pdf, 140 strani)

 

 

Dvoživke

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 1: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa laške žabe (Rana latastei) v letu 2015, Končno poročilo, ERICo Velenje, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 2: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa nižinskega urha (Bombina bombina) in hribskega urha (Bombina variegata) v letu 2014 in 2015, ERICo Velenje, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 3: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) v letih 2014 in 2015, ERICo Velenje, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Povzetek poročila, ERICo Velenje, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015 - Delno porocilo 2014, Gabrijela Triglav Brežnik, Helena Poličnik, Zdenka Mazej Grudnik, Erico, Velenje, 2014.

Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina) (končno poročilo, priloge, povzetek). Poboljšaj, K., Cipot, M., M. Govedič, V. Grobelnik, A. Lešnik, B. Skaberne & M. Sopotnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.

Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei) (končno poročilo, povzetek). Lešnik, A., M. Cipot, M. Govedič, B. & K. Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.

Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) (končno poročilo, povzetek). Cipot, M., M. Govedič, A. Lešnik, K. Poboljšaj, B. Skaberne, M. Sopotnik in D. Stanković, 2011.  Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.

 

Hrošči

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 (drugo delno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, Čandek Klemen, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2019.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 (prvo delno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2018.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2016 in 2017. Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, Osmoderma eremita, Cucujus cinnaberinus, Graphoderus bilineatus. Končno poročilo, 1. del, 2. del, povzetki. Vrezec A., Ambrožič Š., Kapla A. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – prvo delno poročilo, povzetek. Al Vrezec, Špela Ambrožič in Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016.

Rezultati popisa izbranih vrst hroščev v letu 2015 za namene monitoringa stanja območij Natura 2000 - Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, povzetek. Al Vrezec, Špela Ambrožič in Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016.

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - poročilo za sklop 1, končno poročilo, povzetek, Al Vrezec, Špela Ambrožič, Andrej Kapla, Irena Bertoncelj in Dejan Bordjan, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana, 2014.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2012 (Končno poročilo, povzetki: Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, Graphoderus bilineatus). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2012.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010 in 2011 (končno poročilo 1. del, 2. del, priloga 5a, priloga 5b, povzetki: Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, Cucujus cinnaberinus, Cerambyx cerdo, Graphoderus bilineatus). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (končno poročilo), Al Vrezec idr., Nac. inšt. za biologijo, Notranjski muzej, 2009 (pdf, 3438 KB)

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo), Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Notranjski muzej Postojna, Ljubljana, 2008

Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000: končno poročilo, Al Vrezec idr., Nacionalni inštitit za biologijo, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Notranjski muzej Postojna (končno poročilo), 2008

Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000: prvo delno poročilo, NIB, BI ZRC SAZU, Notranjski muzej Postojna, CKFF, 2007 (pdf, 1781 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina, Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2007 - 1. del (pdf, 1707 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina, Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2007 - 2. del (pdf, 3379 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo), Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Notrajski muzej Postojna, Biološki inštitut j. Hadžija, CKFF, Ljubljana, 2006 (pdf, 852 KB)

 

Metulji

Ugotavljanje prisotnosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) na območjih Natura 200 v letu 2018 - končno poročilo. Zakšek, B., N. Kogovšek, A. Šalamun, M. Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017 - končno poročilo, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2017.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016 - končno poročilo, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015 - končno poročilo, Priloga 1, Priloga 2. Verovnik Rudi et al., Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015 - 1. poročilo, Verovnik Rudi et al., Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2014.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2013 - končno poročilo, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Marijan Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2013. (Pojasnilo: v poročilu so podatki o lokacijah vzorčenja rdečega apolona zakriti zaradi naravovarstvene občutljivosti.)

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev 2012, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Nika Kogovšek, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2012: povzetekporočilo, prilogi 1-2, priloga 3/1.del, priloga 3/2. del, priloga 4 (Pojasnilo: v poročilu so podatki o lokacijah vzorčenja rdečega apolona zakriti zaradi naravovarstvene občutljivosti.)

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: končno poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Tatjana Čelik, Franc Rebeušek, Marijan Govedič, Barbara Zakšek, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Biotehniška fakulteta, ZRC SAZU,  Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2011: povzetek1. del, 2. del, 3. del, 4. del, 5. del, 6. del, 7. del.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: 1. poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Franc Rebeušek, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2011.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011: 2. poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2010.

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): končno poročilo, Rudi Verovnik, Tatjana Čelik, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Biotehniška f., Biološki inštitut Jovana Hadžija, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2009, 1. del (pdf, 9149 KB)

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): končno poročilo, Rudi Verovnik, Tatjana Čelik, Marijan Govedič, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Biotehniška f., Biološki inštitut Jovana Hadžija, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2009, 2. del (pdf, 1490 KB)

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): drugo poročilo, Rudi Verovnik, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, oktober 2008. 

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): prvo poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Tatjana Čelik, Marijan Govedič, Biotehniška fakulteta, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, julij 2008.

 

Kačji pastirji

Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016, Šalamun, A. in M. Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016. 1. del, 2. del

 

Mehkužci

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011, Zaključno poročilo, Rajko Slapnik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 2011 - 1. del, 2. del, 3. del

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev 2008–2009: končno poročilo, Rajko Slapnik idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, Zavod RS za varstvo narave, OE Novo Mesto, Ljubljana, 2009

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev: drugo delno poročilo, Rajko Slapnik idr. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN, Ljubljana, 2009 (pdf, 3963 KB) 

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev: prvo delno poročilo, Rajko Slapnik idr. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Zavod za ribištvo, ZRSVN, Ljubljana, 2008 (pdf, 2132 KB)

 

Raki deseteronožci

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Prvo delno poročilo. Govedič, Marijan in Al Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2018.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2014 in 2015 / Govedič, M. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacij ciljnih vrst rakov v letih 2014 in 2015 – delno poročilo. Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2014.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011 (končno poročilo). Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2011

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki (končno poročilo). Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2007 (pdf, 5936 KB)

 

Rastline

Ocena izhodiščnega stanja poznavanja jetrenjaka Mannia triandra. Simona Strgulc Krajšek in Martina Bačič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Ljubljana, 2018.

 

Drugo

Izpis protokolov za popis izbranih ciljnih vrst živali  / Nastja Kosor idr., Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2019.

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne – končno poročilo. Kazalo. Uvod. Habitatni tipi. Flora. Školjke. Metulji. Kačji pastirji. Hrošči. Raki. Ribe. Dvoživke. Plazilci. Vodomec. Vidra. Marijan Govedič in Aleksandra Lešnik (ur.), CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2016.

Indikatorji in monitoring biotske raznovrstnosti v Sloveniji, Franc Ferlin idr., CRP projekt 2001 - 2003, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2003:

Sintezno poročilo
Posebni del I
Posebni del II
Splošni del I
Splošni del II
Splošni del III  


Na vrh