Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Life+ UpravljanjeSodelovanje javnosti: osnutek programa (februar-marec 2015)

Sodelovanje javnosti: osnutek programa (februar-marec 2015)


Ministrstvo za okolje in prostor je 17. februarja 2015 v enomesečno javno razpravo posredovalo osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020. Program določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 območij Natura 2000 v Sloveniji ter nosilce in finančne vire. Določeni so tudi projekti, s katerimi želi Slovenija doseči te cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine.

V pripravo je bilo vključenih okrog sto strokovnjakov iz Slovenije, na 25 delavnicah in 6 javnih predstavitvah pa so ga sooblikovali tudi ključni deležniki.

Območja Natura 2000 v Sloveniji so del širšega omrežja, ki so ga vzpostavile vse države članice EU. Omrežje je namenjeno ohranjanju tistih živalskih in rastlinskih vrst in habitatnih tipov, ki so v EU ogroženi ali redki. Omrežje je nastalo na podlagi direktive o pticah in direktive o habitatih, ki določata tudi, da so države dolžne določiti ukrepe za ohranjanje. Te ukrepe določijo v načrtih upravljanja, ki jih sprejmejo posebej za območja Natura 2000, ali pa ukrepe zajamejo v drugih razvojnih načrtih. Praksa glede tega je v državah članicah različna.

Slovenija sodi med države z dobro razvitim sistemom razvojnega načrtovanja, še posebej za naravne vire: gozdove, vode, ribištvo in lovstvo. Zato je naša država že v preteklih letih sprejela načrt upravljanja za območja Natura 2000 za obdobje 2007-2013, ki se je močno oprl na te načrte.

Ker so članice EU leta 2014 vstopile v novo sedemletno obdobje načrtovanja in financiranja, je treba pripraviti tudi nov program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020.

Večina strokovnega dela pri pripravi novega programa teče v okviru triletnega projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje, sofinanciranega iz sredstev EU. Projekt vodi Ministrstvo za okolje in prostor, sodelujejo pa Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Analizi izvajanja preteklega programa je sledilo obsežno strokovno delo, v katerem so – tudi z dragoceno pomočjo številnih uglednih slovenskih strokovnjakov za posamezne živalske in rastlinske vrste – predlagali cilje in ukrepe za upravljanje območij Natura 2000.

Cilje in ukrepe za območja Natura 2000 so nato v letu 2014 predstavili ključnim deležnikom s področja gozdarstva, kmetijstva, urejanja voda, ribištva, razvoja in znanosti. Zbrali so njihove komentarje in jih v čim večji meri upoštevali. Nastala je obsežna baza podatkov, ki zajema več kot petnajst tisoč enot. Na tej bazi temelji osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020.

Program določa:

 • podrobne varstvene cilje, ki se praviloma nanašajo na posamezne cone znotraj območij Natura 2000
 • ukrepe za doseganje varstvenih ciljev, in sicer:
  - ukrepe varstva narave, z navedbo odgovornih nosilcev, rokov in finančnih virov ;
  - ukrepe prilagojene rabe naravnih dobrin, z navedbo načrta in njegovega izvajalca;
  - ukrepe prilagojene kmetijske prakse in način zagotavljanja teh ukrepov;
  - ukrepe upravljanja voda z navedbo načrta in njegovega izvajalca ;
  - ukrepe varstva kulturne dediščine in način zagotavljanja teh ukrepov;
  - druge ukrepe
 • kazalce, ki se morajo redno spremljati, z navedbo nosilcev, rokov in finančnih virov;
 • ukrepe varstva in aktivnosti, ki so potrebni za zagotovitev povezanosti evropskega ekološkega omrežja;
 • raziskovalne aktivnosti.

 

Primeri predlaganih ciljev in ukrepov:

 • Vzemimo za primer Bloščico in tamkajšnji habitatni tip nizko bazično barje: cilj je ohraniti velikost, ukrepov je več. Za ukrep »kartirati stanje habitatnega tipa in vzpostaviti monitoring« je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor, vir financiranja so proračunska sredstva. Ukrep je tudi  »zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP - HAB KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30.6. (v okolici)«, nosilca sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (izvajalec Programa razvoja podeželja) in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (kmetijska svetovalna služba), vir financiranja pa je redno delo.
 • Za Julijske Alpe je za sokola selca je cilj ohraniti specifične lastnosti, strukture, procesi habitata - mir v okolici (300 m) gnezda sokola selca od 1. marca do 30. junija, varstveni ukrep je vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov, odgovorni nosilec je Zavod za gozdove Slovenije, vir sredstev pa je redno delo.
 • V območju Soča z Volarijo je za soško postrv kot cilj za eno od notranjih con predlagano, naj se obnovi specifične lastnosti, strukture, procese habitata - zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč«; varstveni ukrep je »vključiti varstveni cilj v akte o podelitvi vodne pravice«, odgovorni nosilec je Agencija RS za okolje, vir financiranja pa je redno delo.
 • Oglejmo si še primer ohranjanja vidre v območju Kolpa. Tu je eden od ciljev, naj se ohrani specifične lastnosti, strukture, procesi habitata – mirne cone. Ukrep je upravljanje zavarovanih območij – potrebno je usmerjati obisk. Kot odgovorni nosilec je naveden Krajinski park Kolpa, vir financiranja pa je redno delo.

 

Poleg tega se s programom upravljanja določajo prednostni projekti za doseganje ciljev območij Natura in za izkoriščanje priložnosti območij Natura 2000 (lokalni oziroma regionalni razvoj, delovna mesta in gospodarska rast ter ohranjanje kulturne dediščine). Pri tem se upošteva gospodarske, socialne, kulturne in demografske značilnosti ter načela trajnostnega razvoja.

Program je tudi podlaga za črpanje dela EU sredstev. Postavlja namreč izhodišče za izvajanje dveh prednostnih naložb v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020,  in integriranih projektov LIFE.

Ker se Slovenija sooča s pomanjkanjem potrebnih raziskav, ekspertiz, podatkov in monitoringa za živalske in rastlinske vrste in habitatne tipe, program zastavlja dejavnosti za odpravo tega primanjkljaja.

Dostop do podatkov

Za uporabnike so ključni podatki zbrani v tabelarični in grafični obliki. Najobsežnejša je tabela Cilji in ukrepi, ki vsebuje vsa območja Natura 2000 v Sloveniji, znotraj katerih so za posamezne cone vrst in habitatnih tipov določeni podrobnejši varstveni cilji in varstveni ukrepi.

Grafični prikazi so dostopni v Naravovarstvenem atlasu, v profilu Natura 2000. Vsi podatki – tako grafični (cone vrst/habitatnih tipov) kot atributni (podrobnejši varstveni cilj in varstveni ukrepi) so zbrani pri posamezni vrsti/habitatnem tipu določenega območja Natura 2000.


 
Cono vrste/habitatnega tipa se na karti prikaže s klikom na gumb  . (Če je cona prevelika, se pokaže šele, ko približamo karto).

 

Vabilo javnosti in njen odziv

Ministrstvo za okolje in prostor je osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 objavilo in javnost povabilo k sodelovanju. Pripombe in predloge so lahko posredovali do 19. marca 2015.

V razpravo se je vključilo pet nevladnih organizacij, osem predstavnikov zainteresiranih javnosti, šest institucij strokovne javnosti, dvajset občin in tri regionalne razvojne agencije. Večina predlogov je bila upoštevana.

Operativni program bo nato sprejela Vlada Republike Slovenije.

Dokument:

 

Več:
• Naravovarstveni atlas  
• projekt LIFE SI Natura 2000 Upravljanje 
• Pretekli program: Operativni program - Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013, priloga 4.2 

 

 

                                                                                            


Na vrh