Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

O Naturi 2000Kaj je Natura 2000

Kaj je Natura 2000

Evropska unija že več kot desetletje oblikuje mrežo posebej varovanih območij Natura 2000. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. Slovenija je, tako kot vse države članice, dolžna določiti območja NATURA 2000 in jih tudi ustrezno ohranjati. Pravno podlago za vzpostavljanje območij NATURA 2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic.

Izbira načina varovanja območij Natura 2000 je prepuščena presoji vsake države članice. V evropskih državah za biotsko raznovrstnost najpogosteje skrbijo s pogodbenim varstvom ali skrbništvom, na habitatnih tipih s kmetijsko rabo so to pogodbe v okviru kmetijsko-okoljskega programa.

Za območja NATURA 2000 so na razpolago finančni programi Evropske unije za sofinanciranje naravovarstvenih projektov (LIFE +), naravi prijaznih oblik kmetovanja (sredstva za razvoj podeželja in iz strukturnih skladov) in drugih dejavnosti trajnostnega razvoja (sredstva iz strukturnih skladov).

Mreža območij Natura 2000 je ključni steber varstva narave v Evropski uniji. Do decembra 2006 je bilo v Evropski uniji razglašenih 4.617 območij po direktivi o pticah, s skupno površino več kot 254.000 km2. Površine na kopnem so presegale velikost Nemčije. Opredeljenih je bilo tudi 20.862 območij po Habitatni direktivi, skupne površine 560.445 km2. Različne države so opredelile različno število območij, odvisno od ohranjenosti narave.

V sosednji Avstriji so razglasili 210 območij Natura 2000. Po Habitatni direktivi jih je zavarovanih 160 in 95 po Direktivi o pticah. Vsa pa predstavljajo 16 % celotne površine Avstrije. V Italiji so do konca 2006 določili 2543 območij, obsegala so 19 % površine države. Po velikosti so ta območja skoraj trikrat večja od površine Slovenije. Februarja 2007 so dodali še nova območja, med drugim tudi na Tržaškem Krasu. Na Madžarskem so po direktivi o pticah določili 55 območij, ki obsegajo 14 % površine države, po habitatni direktivi pa 467  območij (15 % površine države).

Zmote o Naturi 2000 (2004, 2 strani, pdf)

 


Na vrh